BZOJ1369 [Baltic2003]Gem 题解

1369: [Baltic2003]Gem

结论

如果一个最优染色方案中包含n,那么这棵树至少包含2^n个节点。

证明

显然,如果一个点被染成了a,那么它周围一定有点被分别染成了1 \dots a - 1
f_a为一个最优方案中根节点被染成了a的子树的最小大小。则有
f_a = 1 + \sum\limits_{i = 1}^{a - 1} f_i
因此,f_a = 2^a

做法

暴力DP。

AC代码

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int MAXN = 1e4 + 10, MAXLOGN = 20, INF = 1e8;

int n, fa[MAXN], dp[MAXN][MAXLOGN + 1];
vector<int> edge[MAXN];

void solve(int x) {
  for(vector<int>::iterator i = edge[x].begin(); i < edge[x].end(); i++)
    if(*i != fa[x])
      fa[*i] = x, solve(*i);
  for(int i = 1; i <= MAXLOGN; i++) {
    dp[x][i] = i;
    for(vector<int>::iterator j = edge[x].begin(); j < edge[x].end(); j++)
      if(*j != fa[x]) {
        int tmp = INF;
        for(int k = 1; k <= MAXLOGN; k++)
          if(k != i) tmp = min(tmp, dp[*j][k]);
        dp[x][i] += tmp;
      }
  }
}

int main() {
  scanf("%d", &n);
  for(int i = 1; i < n; i++) {
    int a, b; scanf("%d%d", &a, &b);
    edge[a].push_back(b); edge[b].push_back(a);
  }
  solve(1);
  int tmp = INF;
  for(int k = 1; k <= MAXLOGN; k++)
    tmp = min(tmp, dp[1][k]);
  printf("%d\n", tmp);
}

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注